c/ Peset Aleixandre s/n 46367 Yátova (Valencia)

Tel. 962504887 - Fax. 962503668

C.I.F.  P4600025 C

www.mancomunidadhoyabunyolchiva.es